Thông báo Kết quả chung cuộc Thử thách 60 ngày cùng BodyKey 2019

BodyKey_Win_60_960x640.jpg


I. TOP 3 CÁ NHÂN HÌNH THỂ ĐẸP NHẤT

Winner_Top_3_HTD.jpg


II. TOP 3 TRƯỞNG NHÓM MỚI XUẤT SẮC NHẤT

Winner_Top_3_TNM.jpg

III. TOP 6 MASTER MENTOR/MENTOR/TRƯỞNG NHÓM XUẤT SẮC NHẤT

Winner_Top_6_MT.jpg

IV. TOP 6  NHÓM XUẤT SẮC NHẤT

Winner_Top_6.jpg

V.  GIẢI THƯỞNG:

TB_3_BDK_Tieu_chi_giai_thuong.jpg